Oplever du støj i din bolig?

Støj kan være et meget generende element at opholde sig i og det kan være svært at placere hvor støjen kommer fra. Derfor kan man få foretaget en støj måling i og omkring sin bolig. Dette gøres for at få placeret hvor støjen kommer fra og her finde ud af hvad støjen skyldes og hvordan det kan afhjælpes.

Lavfrekvens støj kan også være en stor gene, da det er støj der ikke lige umiddelbart er til at placere.
Dette er ofte et problem i boligkomplekser. Lavfrekvens støj kan for eksempel stamme fra trafikken, tungt maskineri, vindmøller, byggeri eller stor industri. Støjen kan komme ind gennem lækager i vægge, døre eller gulve. Ud fra målingerne vurderes lydforholdene, som bruges til rådgivning om forbedring af de akustiske forhold og konkrete løsningsforslag til støjdæmpning.

Støj og vibrationer

Når man taler om støj kan man ikke komme udenom vibrationer, som kan være meget skadelige for bygninger. Disse vibrationer kan komme i forbindelse med anlæg og byggeri. Derfor er det en god ide, at få lavet vibrationsmåling i forbindelse med anlæg og byggeri, i og tæt på ejendommen. Ved hjælp af vibrationsmålinger kan man undersøge hvor kraftig påvirkningen af anlægsarbejdet er, og derved sikre at vibrationerne ligger indenfor gældende normer og vejledninger. 

 

Ved at få fortaget en støjmåling kan man klarlægge hvor støjen

kommer fra og ud fra dette rådgive om hvordan denne gene kan udbedres. 

 

Hvornår bliver støjmålingerne typisk udført?

Støjberegninger på boliger og bygninger, bliver typisk udført i forbindelse med byggeansøgninger og byggesagsbehandlinger. Disse støjberegninger, er oftest udført i forbindelse med projektudvikling af nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger/boliger. Det er en god ide at vælge en uvildig fagmand til at udføre målingerne, da der ellers kan opstå en interessekonflikt.

Ved støj- og vibrationsmåling kan der bruges beregningsprogrammet SoundPLAN, til beregning af støjniveauet på bygningsfacader og de primære opholdsarealer. Beregningerne kan udarbejdes både før og efter vedtagelse af nye lokalplaner/kommuneplanrammer og udførelsen af byggeri, virksomheder, tekniske anlæg mm.

De udførte støjmålinger analyseres og resultaterne dokumenteres efter gældende retningslinjer og grænseværdier. Hvorfra man kan udarbejde en plan over hvordan lydgenen kan udbedres.

Foto: Soundplan

Del på facebook
Facebook
Del på linkedin
LinkedIn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Så sender vi dig en masse spændende nyheder, tips og tricks til din bolig!